piątek, 5 listopada 2021

❄️ Advent Blog Calendar 2021 - czwarta edycja świątecznej, blogowej akcji! ⛄- the fourth edition of Christmas blogging action! 🎄


 Dzień dobry 

( PL/ENG )

Listopad to czas przedświątecznych wpisów! Przez cały rok czekam z niecierpliwością na moment, w którym będę mogła napisać ADVENT BLOG CALENDAR! W tym roku Advent Blog Calendar 2021 będzie już czwartą edycją tej blogowej akcji! To niesamowite. Po pierwsze, że czas płynie tak szybko, bo mam wrażenie, że na pomysł kalendarza wpadłam wczoraj a po drugie, że tak bardzo zaangażowaliście się w tę ideę, przez co przetrwała, a z roku na rok staje się coraz większa i efektowniejsza! W dalej części wpisu omówię sam pomysł oraz tegoroczne zasady. Zapraszam i zachęcam do udziału w zabawie! 
November is the time for pre-holiday entries! Throughout the year, I look forward to writing ADVENT BLOG CALENDAR! This year, Advent Blog Calendar 2021 will be the fourth edition of this blogging action! It's amazing. First of all, time goes by so fast, because I have the impression that I came up with the idea of the calendar yesterday, and secondly, that you got involved in this idea so much, that it survived, and from year to year it becomes bigger and more effective! Later in the post I will discuss the idea itself and this year's rules. I invite you and encourage you to participate in the fun! 

christmas chocolate christmas

Moi drodzy. Na pewno znana wam jest idea adwentowego kalendarza. Od 1 do 24 grudnia, codziennie, otwiera się jedno okienko w kalendarzu. Tradycyjny sposób odliczania czasu do świąt, szczególnie lubiany przez dzieci. Dlaczego? Bo pod każdym okienkiem kryje się tajemnica. Podobnie jest w naszym blogowym kalendarzu.
My dear. You are surely familiar with the idea of an advent calendar. From December 1 to December 24, one calendar window opens every day. A traditional way of counting down to Christmas, especially liked by children. Why? Because there is a secret under every window. It is similar in our blog calendar.

christmas https://data.whicdn.com/images/323301621/superthumb.jpg?t=1543903276 winter

Codziennie od 1 do 24 grudnia będziemy otwierać jedno "okienko" w naszym kalendarzu. Naszym kalendarzem będzie lista z 24 pozycjami (tu po prawej, możecie zobaczyć jak to wygląda) i codziennie, w ramach otwierania okienka, wpisywać będziemy do jednej z pozycji adres bloga. W ten sposób od 1 do 24 grudnia stworzymy listę 24 blogów! Po co? 
Every day from December 1 to December 24, we will open one "window" in our calendar. Our calendar will be a list with 24 items (here on the right, you can see what it looks like) and every day, when opening the window, we will enter the blog address in one of the items. This way, from December 1 to December 24, we will create a list of 24 blogs! For what?

https://data.whicdn.com/images/323217224/superthumb.jpg?t=1543762331 christmas https://data.whicdn.com/images/323220440/superthumb.jpg?t=1543766817

Bloger, który bierze udział w akcji powinien publikować w kalendarzu swoje ulubione blogi, które najczęściej odwiedza, które go inspirują, które pisane są z pasją. Publikacja w kalendarzu ma być formą uznania, podziękowania za pracę i zaangażowanie, z jaką prowadzony jest blog. Kochani. My blogerzy jesteśmy jedną wielką rodziną. Wspierajmy się. Pomagajmy sobie. Dziękujmy sobie. Niech te pasje rozkwitają, niech te pasje dają nam z siebie jak najwięcej. Ten kalendarz to może niewiele, ale uwierzcie, potrafi wywołać uśmiech. Podczas wyczekiwania tegorocznych świąt podarujmy sobie wzajemnie jak najwięcej radości! 
A blogger who takes part in the campaign should publish his favorite blogs in the calendar, which he most often visits, which inspire him, and which are written with passion. The publication in the calendar is to be a form of recognition, thanks for the work and commitment with which the blog is run. Dear. We bloggers are one big family. Let's support each other. Let us help ourselves. Let us thank each other. Let these passions flourish, let these passions give us as much as possible. This calendar may not be much, but believe me, it can make you smile. While waiting for this year's holidays, let's give each other as much joy as possible!

 https://data.whicdn.com/images/323218363/superthumb.jpg?t=1543763942 article christmas

Zasady:

 W akcji może wziąć udział każdy bloger. 
 
 Każdy bloger, który bierze udział w akcji tworzy listę z 24 podpunktami i publikuje ją w widocznym miejscu. ( Poniżej wklejam gotowy kod html, który możecie użyć.)

 <a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://1.bp.blogspot.com/-JocdeBAAXqI/XcPYEFNkv7I/AAAAAAAAP9c/GP5auLzZZOUkfndqJctjTUoSgZBxEAPeQCLcBGAsYHQ/s320/christmas.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>

<ul>
<li></li>
<li>1.</li>
<li>2.</li>
<li>3.</li>
<li>4.</li>
<li>5.</li>
<li>6.</li>
<li>7.</li>
<li>8.</li>
<li>9.</li>
<li>10.</li>
<li>11.</li>
<li>12.</li>
<li>13.</li>
<li>14.</li>
<li>15.</li>
<li>16.</li>
<li>17.</li>
<li>18.</li>
<li>19.</li>
<li>20.</li>
<li>21.</li>
<li>22.</li>
<li>23.</li>
<li>24.</li>
<li></li>
</ul>

<a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://1.bp.blogspot.com/-XDMguHSScww/XdK1ouMNYXI/AAAAAAAAQBo/gRCxIcGprC8m5fIObV0q_8xkyc61yg_XwCLcBGAsYHQ/s320/wilk.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>


 Codziennie od 1 do 24 grudnia należy opublikować na swojej liście jeden adres bloga. ( Nie martwcie się, jeżeli nie uda wam się systematycznie aktualizować listy. Wiele razy zdarzało mi się uzupełniać kilka adresów na raz. To nic, naprawdę. Bez presji! )

 Blogi, które znajdą się na waszej liście, muszą być blogami aktywnymi. (Blog, na którym pojawia się przynajmniej jeden wpis w miesiącu.)

 Pełna lista powinna być dobrze widoczna i dostępna dla wszystkich twoich czytelników, przynajmniej przez cały grudzień. 

To tyle. Niewiele, prawda? Bo wystarczy naprawdę niewiele, by sprawić radość drugiej osobie.

Rules:

 Every blogger can take part in the campaign.

 Each blogger who participates in the campaign creates a list with 24 subpoints and publishes it in a visible place. (Below I am pasting a ready html code that you can use.)

 <a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://1.bp.blogspot.com/-JocdeBAAXqI/XcPYEFNkv7I/AAAAAAAAP9c/GP5auLzZZOUkfndqJctjTUoSgZBxEAPeQCLcBGAsYHQ/s320/christmas.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>

<ul>
<li></li>
<li>1.</li>
<li>2.</li>
<li>3.</li>
<li>4.</li>
<li>5.</li>
<li>6.</li>
<li>7.</li>
<li>8.</li>
<li>9.</li>
<li>10.</li>
<li>11.</li>
<li>12.</li>
<li>13.</li>
<li>14.</li>
<li>15.</li>
<li>16.</li>
<li>17.</li>
<li>18.</li>
<li>19.</li>
<li>20.</li>
<li>21.</li>
<li>22.</li>
<li>23.</li>
<li>24.</li>
<li></li>
</ul>

<a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://1.bp.blogspot.com/-XDMguHSScww/XdK1ouMNYXI/AAAAAAAAQBo/gRCxIcGprC8m5fIObV0q_8xkyc61yg_XwCLcBGAsYHQ/s320/wilk.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>


 Every day from December 1 to 24, one blog address should be published on your list. (Don't worry if you fail to update your list systematically. I've had to fill in multiple addresses at once. It's nothing, really. No pressure!)

 The blogs on your list must be active blogs. (A blog with at least one post a month.)

 The complete list should be clearly visible and accessible to all your readers, at least throughout December.

That's it. Not much, right? Because it really is enough to make the other person happy.

  

Uwaga. To nie jest obowiązkowe, ale będzie mi bardzo, bardzo miło jeżeli udostępnisz na swoim blogu jedną z tych grafik. Jeżeli oprócz tego dodasz coś od siebie, napiszesz kilka słów o naszym świątecznym evencie będę ogromnie wdzięczna. Tylko z waszą pomocą Advent Blog Calendar może się rozwinąć. Tylko dzięki wam akcja odbywa się po raz kolejny. Tylko wasz udział sprawia, że idea ma w sobie magiczną moc i świąteczny czar. Moim marzeniem jest, by każdy bloger prowadzący tradycyjnego bloga dowiedział się o tej akcji i jeżeli tylko zechce, wziął w niej udział. To na razie tylko marzenie, ale mocno w nie wierzę. 

Zawsze będę całym sercem z tradycyjnym blogowaniem. Zawsze będę wspierać blogerów i promować pisane blogi. Zawsze będę tworzyć idee, wspierające moją i innych blogerów, największą pasję.

 Tylko z waszą pomocą kalendarz może stać się czymś naprawdę wielkim.

Attention. It is not obligatory, but I would be very pleased if you share one of these images on your blog. If you also add something from yourself, write a few words about our Christmas event, I will be very grateful. Only with your help can Advent Blog Calendar grow. Only thanks to you the action takes place once again. Only your participation makes the idea have a magical power and a festive charm. My dream is for every blogger running a traditional blog to learn about this action and take part in it if they wish. It's just a dream so far, but I strongly believe in it.

I will always be wholeheartedly with traditional blogging. I will always support bloggers and promote written blogs. I will always create ideas that support my and other bloggers' greatest passion.

  Only with your help can the calendar become something really big.
Dziękuję!  Thank you!

  

Na dziś to wszystko. 
W komentarzach możecie zgłaszać się do udziału w zabawie. Pod moim kalendarzem powstanie lista blogów biorących udział w ackji. Listę tworzę po to, by każdy kto zechce śledzić nasze kalendarze widział na jakich blogach je znajdzie. Przez to, że w kalendarzach pojawią się same ulubione blogi, można będzie poznać najciekawsze, najkreatywniejsze i najpiękniejsze strony internetu! Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać naszych kalendarzy! 
That's it for today.
You can apply to participate in the game in the comments. A list of blogs participating in the ackji will appear under my calendar. I create the list so that everyone who wants to follow our calendars can see on which blogs they will find them. Due to the fact that only your favorite blogs will appear in the calendars, you will be able to get to know the most interesting, creative and beautiful pages of the Internet! I don't know about you, but I'm looking forward to your calendars!

Masz pytanie, pomysł, sugestię? Napisz w komentarzu!
Do you have a question, idea or suggestion? Write in the comment!

Advent Blog Calendar jest moim autorskim pomysłem, co znaczy, że zawiera prawa autorskie. 
Advent Blog Calendar is my own idea, which means it contains copyright.

image   image
( PL )

Dziękuję Ci za poświęcony mi czas 
Zapraszam Cię na zaplecze wpisu 

Komentatorzy 

Co wpis wyłaniam z komentarzy dwa blogi. Skomentuj jako pierwszy lub zostaw najciekawszy komentarz - pod tym najnowszym wpisem a twój blog znajdzie się w polecajce. 

Pierwszy komentarz:
BabY Pose - baby-pose.blogspot.com image

Najciekawszy komentarz:
Lutana - odliterdoslow.wordpress.com image

Infoblog  :

 Komentarz u mnie = komentarz u Ciebie. Zarówno na blogu jak i instagramie 
● Podoba Ci się moja praca? Pomóż mi się rozwinąć oraz dotrzeć do szerszego grona odbiorców! Skomentuj, udostępnij, poleć ♡ 

 contakt: neko_chan@vip.onet.pl
 instagram: hi_ayuna

https://1.bp.blogspot.com/-ErfV2YppSk0/UrwjlhrUD9I/AAAAAAAAAjU/b28B1ZauZ5s/s320/xzc6.gif

298 komentarzy:

 1. wróce tu jutro i jeszcze raz dokłądnie wszystko poczytam bo jestem mega zainteresowana :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapraszam, do grudnia jest sporo czasu więc można spokojnie się zastanowić :) Zgłaszać się można też do grudnia :)

   Usuń
 2. Hello, I follow your blog and leave a comment on the post. Follow back and leave comment on last post. ❤️ Thank you! ❤️
  https://sarapokorni.blogspot.com/?m=1

  OdpowiedzUsuń
 3. Thanks for the beautiful post! Have a nice day)

  OdpowiedzUsuń
 4. Akcja Klaudio ciekawa, jednak na razie nie biorę udziału. Serdecznie pozdrawiam, za mną zalatany dzień - fryzjer, sprzątanie, lektury, gotowanie :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Jaka ciekawa akcja. Nie wykluczam, że może się skuszę.

  OdpowiedzUsuń
 6. ¡Holaa! Me encanta esta iniciativa. No descarto participar, así sería genial que más blogs se unieran ♥♥

  OdpowiedzUsuń
 7. Cześć, Klaudio! ;)

  Czekałam, aż ogłosisz kolejną edycję kalendarza. Wow! Jak ten czas leci, to już 4 rok. Stworzyłaś piękną inicjatywę, godną podziwu. To doskonała okazja, by docenić i podziękować innym twórcom za ich pracę. Z chęcią wezmę udział (już po raz 3). <3

  Buziaki! ;*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Kochana! Sama nie mogę uwierzyć, że minęło tyle czasu! Wydaje mi się, jakby ten pierwszy kalendarz był wczoraj :) Wspaniale że bierzesz udział, wpisuję na listę biorących udział i będę chętnie sprawdzać blogi na twojej liście :) buziaki!

   Usuń
 8. Your Advent Calendar will be new to me and Precious. I will be watching it unfold each day
  in December. You are talented and fun to chose to do this for all bloggers. It looks like fun. Lynn and Precious xx

  OdpowiedzUsuń
 9. Świetna akcja, chętnie spróbuję, o ile dam radę codziennie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Więc zapisuję do listy- najwyżej jeżeli nie weźmiesz udziału dasz znać :)
   Nie trzeba pisać codziennie! Naprawdę, można uzupełnić nawet i po czasie. Najważniejsze, to by ten kalendarzyk zrobić i dać radość i blogerom i czytelnikom ^^

   Usuń
 10. Genial calendario de adviento ya se siente la navidad. Te mando un beso.

  OdpowiedzUsuń
 11. Ciekawa akcja. Może wezmę w niej udział.
  Pozdrawiam i zapraszam na nowy post :) jusinx.blogspot.com.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To czekam na sygnał, w tedy wpiszę Cię na listę biorących udział :)

   Usuń
 12. u mnie w tym roku wszystko dzieje się zupełnie inaczej, ciąża spowodowała szereg zmian w moim życiu a grudzień zamierzam WRESZCIE przeżyć na własnych zasadach, bez pośpiechu i z miłością <3

  Obserwuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzymam kciuki! Kochana, teraz to musi być dobrze :) Pozdrawiam!

   Usuń
 13. Fantastyczny pomysł i na pewno umożliwi poznanie innych blogowiczów!
  https://redamancyy.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam taką nadzieję ^^ Dziękuję!

   Usuń
  2. Po przemyśleniach na temat świątecznego blogowania stwierdziłam, że również wezmę udział w akcji! Jest to na prawdę fantastyczny pomysł i chętnie dołączę do jego części!

   Usuń
  3. Fantastycznie! Bardzo się cieszę :) Już nie mogę doczekać się grudnia, będzie wspaniały ^^

   Usuń
 14. Jeeeeej jakie klimatyczne zdjęcia <3. Uwielbiam za to Twój blog!

  OdpowiedzUsuń
 15. Ale super akcja, ale nie dam rady przy dziecku codzienna publikacja byłaby chyba ponad moje siły :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie trzeba publikować codziennie, można nawet wpisać wszystkie blogi na raz- liczy się sam fakt wzięcia udziału i zrobienia czegoś miłego dla innych ^^

   Usuń
 16. Z wielką niecierpliwością czekałam na kolejną edycję Blogowego Kalendarza Adwentowego. :) Brałam już udział dwa razy, w tym roku pewnie też się skuszę :)

  Cieszę się, że znów wychodzisz z tą piękną inicjatywą :)

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochana, wpisuję Cię na listę, jakby co daj znać :)
   Dziękuję i również pozdrawiam!

   Usuń
 17. Widziałam sporo świątecznych akcji blogowych, ale takiej jeszcze nie - to świetny pomysł, ogromnie mi się podoba!
  W tym roku nie dam rady wziąć udziału, ale jeśli akcja będzie i w przyszłym - to na pewno wezmę. To naprawdę przemiła inicjatywa!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że będzie :) Myślę, że akcja będzie tak długo jak i blog ^^

   Usuń
 18. E, to nie dla mnie, nie świętuję. ;)

  OdpowiedzUsuń
 19. Fajna inicjatywa! Ja wrocilam do blogosfery po dlugiej nieobecnosci ,tak wiec pierwszy raz slysze o Twojej akcji. Bardzo fajny pomysl, w tym roku chyba mi sie nie uda,ale na 5cio lecie akcji na pewno wezme udzial!

  Pozdrawiam i zapraszam serdecznie! KLIK

  OdpowiedzUsuń
 20. Ciekawa propozycja grudniowa :) miłej zabawy.

  OdpowiedzUsuń
 21. Mimo iż sama nie biorę udziału w tej akcji, też z niecierpliwością czekam na ten kalendarz :)
  Dlaczego?
  Zawsze jest to okazja, by poznać inne, ciekawe osoby i ich blogi:)
  Mogę się pokusić o stwierdzenie że nie wyobrażam sobie świąt bez Twojego kalendarza- staje się to tradycją, podobnie jak „Kevin sam w domu” w Wigilijny wieczór ;)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję, jest mi tak bardzo bardzo miło czytając twoje słowa ^^ Serduszko się raduje! Mój kalendarz jak tradycja- to piękne :)

   Usuń
 22. To naprawdę świetna akcja! Dzięki niej więcej osób dowiaduje się o wartościowych blogach. Brawo!
  Pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy :)

  OdpowiedzUsuń
 23. Kurczę, nie wiedziałam, że to Twoja akcja :) Nigdy nie brałam w niej udziału, ale kojarzę, że sporo osób brało. U mnie raczej nie uzbierałyby się 24 blogi, bo nie odwiedzam aż tylu ludzi. Ale będę pilnie obserwować sam projekt :)

  OdpowiedzUsuń
 24. Ciekawa zabawa. Jest wiele blogów godnych polecenia. Pozdrawiam :-).

  OdpowiedzUsuń
 25. Bardzo ciekawa akcja :) Nie wierzę, że uda mi się publikować codziennie przez cały grudzień, więc nie mogę się zgłosić, ale chętnie podam dalej informację o tej akcji :)
  Życzę powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Nie trzeba publikować codziennie, chodzi o sam udział. Może w przyszłym roku do nas dołączysz ^^

   Usuń
 26. Ciekawy pomysł, raczej się nie zgłoszę, ale życzę wszystkim dobrej zabawy :) pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 27. U mnie z czasem krucho, więc raczej nie dam rady, ale świetna akcja:)

  OdpowiedzUsuń
 28. Pomysł z tą akcję super, kojarzę ją z poprzednich lat :D W tym roku jednak nie wezmę udziału, chyba że ogarnę to wszystko, co mam zaplanowane na najbliższy czas ;)

  OdpowiedzUsuń
 29. Świetne! Biorę udział, fajnie sprawić radość:)

  OdpowiedzUsuń
 30. Nie wiem czy uda mi się codziennie praktykować kalendarz, ale spróbuję:)

  OdpowiedzUsuń
 31. What a Great advent calendar idea! I will watch.

  OdpowiedzUsuń
 32. Mega Świetny Pomysł! Myślę, że się dołączę do akcji!

  OdpowiedzUsuń
 33. Z wielką chęcią wezmę udział w tej inicjatywie :) Super pomysł z takim Blogowym Kalendarzem Adwentowym :)

  Serdeczności

  OdpowiedzUsuń
 34. Fajna sprawa, ja nie dam rady, jednak za dużo się dzieje, ale będę zaglądać i cieszyć się z Wami. Wspaniała sprawa, naprawdę podziwiam, może narodzą się nowe przyjaźnie, a kto tam wie. Powodzenia i wytrwałości życzę, już brawo biję. <3 Zdjęcia świąteczne, zimowe ja wręcz kocham i przemiło było je dziś u Ciebie zobaczyć. :)))) Pozdrawiam. :)

  OdpowiedzUsuń
 35. Projekt niezwykle ciekawy i inspirujący! Chciałabym nawet wziąć w nim udział, ale nie obserwuję aż tyle osób, by uzbierało się w kalendarzu, ale za rok... kto wie?

  OdpowiedzUsuń
 36. Ciekawy pomysł, trzymam kciuki za jak największy odzew :-)

  OdpowiedzUsuń
 37. Ciekawa akcja, aż poczułam świąteczny klimat :)

  OdpowiedzUsuń
 38. Super, że akcja dalej działa <3. Jeszcze się zastanawiam czy wezmę udział, bo przyznam szczerze trudno wybrać te 24 blogi :D. Trochę ich przeglądam ^^

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W takim bądź razie czekam na sygnał - w tedy wpiszę na listę :)

   Usuń
  2. A będę szalona. Zgłaszam oba blogi Pracownię Kotołaka i R.A. Ciężka 😁. Wieczorem zamieszczę kalendarze :*

   Usuń
  3. Kochana, jesteś niemożliwa! :D To będą cudowne kalendarze, już nie mogę się ich doczekać :) Dziękuję za udział, wpisuję na listę! :)

   Usuń
 39. Super pomysł :)
  Pozdrawiam

  https://artidotum.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 40. Nie mogę się doczekać grudnia :) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 41. akcja bardzo fajna:) aż podumam czy nie wziąć w tym udziału:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakby co zapraszam :) Czekam tylko na sygnał i wpisuję na listę :)

   Usuń
 42. Przyznaję bez bicia, że jestem tu z rewizytą i po raz pierwszy czytam o takiej akcji, ale generalnie nie ma się co dziwić bo wśród komentujacych nie znalazłam ani jednej znajomej osoby. Muszę tu chyba wrócić , bo póki co nie do końca kumam zasady tej zabawy. Ale dołączyłam do obserwatorów więc tym razem chyba sobie tylko pooglądam o co w tym wszystkim chodzi.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zachęcam. Jakby co odpowiem na wszystkie pytania :) Pozdrawiam!

   Usuń
 43. Super zabawa z tym kalendarzem i sama chętnie wzięłabym udział, tylko nie wiem czy dobrze wszystko zrozumiałam. Muszę to jeszcze raz dokładnie przeczytać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakby co służę pomocą, odpowiem na wszystkie pytania ^^ Daj znać a wpiszę Cię na listę :)

   Usuń
 44. Super pomysłowa zabawa. Z braku czasu w zabawie nie wezmę udział . Ale będę obserwować innych

  OdpowiedzUsuń
 45. I also start preparing for Christmas in November. This idea of an Advent Calendar sounds really great, we are thrilled to hear and read more because what you have showed us here looks fabulous!

  OdpowiedzUsuń
 46. Świetna akcja, ale trzeba przygotować się na systematyczność :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niekoniecznie, nie jest tak bardzo wymagana. Udział jest najważniejszy ^^

   Usuń
 47. Dam znać za parę dni, jak uda mi się zobaczyć, czy wcisnę gdzieś kalendarz u siebie na blogu :) Bardzo fajna inicjatywa <3

  OdpowiedzUsuń
 48. Świetny pomysł z tym blogowym kalendarzem :D Myślę, że wielu blogerów chętnie weźmie udział w tej inicjatywie :D Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 49. ..witam Cię serdecznie Ayuno ♥️

  ..fajny pomysł z kalendarzem, świetna zabawa.. będę zaglądała z ogromną przyjemnością jako obserwator :) ..jak zawsze u Ciebie podziwiam piękne klimatyczne zdjęcia!

  - pozdrawiam ciepło i ślę moc serdeczności Kochana ♥️

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam cieplutko!
   Dziękuję za miłe słowa i zapraszam do oglądania kalendarzy :) Wszystkiego dobrego!

   Usuń
 50. Aż zatęskniłam za świętami. Na szczęście niedługo już będą.

  OdpowiedzUsuń
 51. Cool post! Oh, so I wanted the New Year holidays ♥
  Shkvo Space | Instagram

  OdpowiedzUsuń
 52. Kalendarze to fajna sprawa, ale nie przepadam za świętami i musiałabym zobaczyć jak to wszystko, ta akcja wygląda w praktyce, bo te kody to mnie lekko przeraziły.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kodzik jest gotowy, wystarczy go skopiować i wkleić: blogger - układ - dodaj gadżet - html :)
   Zachęcam do poznania naszej akcji, na pewno się spodoba ^^

   Usuń
 53. Bardzo fajna akcja i oczywiście biorę w niej udział:) Chciałam już wziąć rok udział rok temu, ale trochę się zgapiłam, więc teraz muszę nadrobić ;D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze dodam, że z moich dwóch blogów zgłaszam ten o kosmetykach, bo na nim jest większy ruch :)

   Usuń
  2. Fantastycznie Skarbie wpisuję Cię na listę :)

   Usuń
 54. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Życzę by spełniło się marzenie i by dużo blogerów wzięło udział w zabawie:)

   Usuń
 55. Hej! Jestem z rewizyta i dziękuje za odwiedziny, jeśli dobrze rozumiem na listę codziennie w grudniu mam wpisywaccjskis adres bloga.... i polecać go w poście także?! Czy już niekoniecznie ?!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, w poście nie trzeba. Chodzi o sam kalendarzyk, czyli tę naszą listę z 24 podpunktami :) Fajnie jest uzupełniać listę codziennie, ale można też uzupełnić kilka adresów na raz. To ma być przede wszystkim zabawa i prezent dla czytelników, a nie obowiązek :)

   Usuń
 56. Fajna akcja - KOCHAM ŚWIĘTA !!! jej jak ja KOCHAM ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

  OdpowiedzUsuń
 57. Ciekawa inijatywa. Życzę powodzenia😊 😊 😊

  OdpowiedzUsuń
 58. Ciekawa akcja. Podoba mi się pomysł. Chętnie wezmę udział, choć nie wiem, czy uda mi się codziennie aktualizować listę z kalendarza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie trzeba jej aktualizować codziennie, można nadrobić kilka okienek w jeden dzień ;) To ja wpisuję na listę :)

   Usuń
  2. Tylko który blog wpisać?

   Usuń
 59. Witaj Kochana!
  Wiesz co jest niesamowite? Akurat na początku listopada pomyślałam o Twoim Advent Blog Calendar, po czym na Instagramie zobaczyłam zaproszenie do nowego wpisu związanego właśnie z nim :D
  Od pierwszej edycji biorę udział i z przyjemnością wezmę kolejny raz :)
  Mam nadzieję, że udział weźmie jeszcze więcej osób niż w poprzednich edycjach. Będę trzymać za to bardzo mocno kciuki!
  Pozdrawiam cieplutko.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To będzie cudowna edycja :) Dziękuję Kochana i już wpisałam na listę! :) Pozdrawiam!

   Usuń
 60. Hi Ayuna!
  I think it is a great idea. I added your blog advent calendar on my blog in the sidebar. I will be happy to participate.
  Best regard.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Honey!!! We will have a great time ^^ I put your blog on the participant list!

   Usuń
 61. Muszę przyznać, że pomysł jest po prostu rewelacyjny!
  Pozdrawiam, Mada

  OdpowiedzUsuń
 62. Wow... this's a good information. I know, I have blog calendar too.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. really? I did not know that you also make such a calendar :)

   Usuń
 63. Co wejdę na twój blog to mam ochotę zjeść tego bałwanka w kawie.

  OdpowiedzUsuń
 64. od 15 lat nie bloguję "tradycyjnie"...
  i co teraz z tym zrobimy?...
  chyba trzeba zapytać (moich) kotów, one są mądrzejsze od nagich małp...
  p.jzns :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nietradycyjnie, tradycyjnie - to nie ważne. Wszyscy jesteśmy wielką blogową rodziną, bez względu na to jak wyglądają i o czym są nasze blogi ^^ Nie rozumiem, czy nietradycyjność w czymś przeszkadza?

   Usuń
 65. Wow! Świetna akcja! Dzięki takim inicjatywom możemy poznać ciekawe blogi :)

  OdpowiedzUsuń
 66. Such a fun idea and a great way to find new blogs over Christmas! Thank you for sharing :)

  Hope that you are having a great weekend :) Thankfully the rain has stopped here!

  Away From The Blue

  OdpowiedzUsuń
 67. Powodzenia.Wprowadzilas nas w cudowna magię świąt.Niestety nie wezmę udziału.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 68. Aí que fofo o Natal em seu encanto mágico 🥰🥰

  https://estilopropriobysir.com/produtos-estilo-proprio-by-sir/

  OdpowiedzUsuń
 69. Hi!
  I never heard this before!
  I think it 's a lovely idea!
  Greetings from mexico

  OdpowiedzUsuń
 70. Interesująca akcja! Powodzenia 😀

  OdpowiedzUsuń
 71. Super akcja, zachęciłaś ;)
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję... czyli bierzesz udział? ^^ Bo nie wiem czy na listę wpisywać :)

   Usuń
 72. Witaj, ostatnio w telewizji reklamują Adwentowy Kalendarz Rossmana. Nigdy nie kupowałam swojemu synowi takiego kalendarza gdy był dzieckiem. Nie bylo mnie na to stać. Wnucząt nie mam, więć też i teraz go nie kupuję. Przyznam się, że Twój Kalendarz, który rozumiem jako popularyzację najciekawszych Twoim zdaniem blogów, bardzo mi się podoba. Niemniej jednak jestem kiepska jeżeli chodzi o zamieszczanie cudzych treści na swoim blogu(technicznie nie umiem tego zrobić. Z Twojej piramidki i tych znaków nic nie zrozumiałam. Idea jednak jest na tyle ciekawa, że przy okazji Mikołajek, które tradycyjnie rozpoczynają przedświąteczny czas, postaram się zamieścić tekst okolocznościowy z linkiem Twojego bloga. Może w ten sposób zachęcę innych do promowania Twojej inicjatywy, Serdecznie pozdrawiam miłośniczkę zwierząt.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Kochana, jeżeli chcesz wziąć udział a potrzebujesz pomocny ja zawsze chętnie pomogę. Podpowiem jak zamieścić taki kalendarz, jak go aktualizować w prosty sposób. To kilka kliknięć :) W razie czego jestem, zawsze można do mnie napisać :) Pozdrawiam!

   Usuń
 73. Witaj ! Pomysł jest bardzo ciekawy, choć nie do końca wszystko rozumiem. Oznacza to, że codziennie muszę zaglądać i dodawać jeden blog ??? Jestem chętna, by wziąć udział, ale troszkę niepewna. Pozdrawiam serdecznie :)))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest miło jak codziennie wpisuje się jeden blog do swojego kalendarza ale nie jest to konieczne. Można nadrobić kilka blogów w jeden dzień (Ja tak robię) Wszystko zależy od tego ile ma się czasu. Najważniejsze w tym kalendarzu jest to by był, by twoi czytelnicy mogli poznać woje ulubione blogi :) Kochana, jeżeli jesteś chętna ja służę pomocą. Zawsze można do mnie napisać. Jeżeli się zdecydujesz, wpiszę twój blog na listę uczestników :)

   Usuń
 74. Witam serdecznie <3 Świetny blog, będę zaglądać:) Ciekawy pomysł z tym kalendarzem, pierwszy raz słyszę o czymś takim. Z blogerskim pozdrowieniem!

  OdpowiedzUsuń
 75. Fajny pomysł, ciekawe jak to wygląda jak trwa, zajrzę :)

  OdpowiedzUsuń
 76. Myślę, że to fajny wpis, mógłby trwać nawet do końca roku, a i tak miło się do niego zagląda.

  OdpowiedzUsuń
 77. Super :) Ja ogólnie jestem już myślami przy świętach, jeszcze troszkę ... :)

  OdpowiedzUsuń
 78. Pomysł bardzo fajny, u mnie będzie identyczny, więc już sobie odpuszczę :) (żeby nie było już wpadłam na ten pomysł w październiku), tylko u mnie będzie losowanie na Instagramie karteczki z nazwą bloga każdego dnia 1 z 24. Stwierdziłam, że w ten sposób polecę i podziękuje najczęściej odwiedzane przeze mnie blogerki i blogerów. Jako osoba która ma Bożonarodzeniowego pier$3dolca już nie mogę się doczekać na wszystkie świąteczne wpisy!

  Pozdrawiam Kolorowo!

  OdpowiedzUsuń
 79. Kurczę, aż żałuję, że nie ma tylu blogów, które chciałabym polecić :) Albo inaczej - są, ale ja ich nie znam. Może do przyszłego roku uda mi się zebrać odpowiednio silną ekipę :) A póki co pozwól, że zapiszczę z ekscytacji, bo to jest naprawdę ekstraśny pomysł :) Z przyjemnością odwiedzę nowe blogi. Heh, coraz bliżej święta, coraz więcej w nas blasku :) Lubię to!

  OdpowiedzUsuń
 80. Ale masz świetny pomysł! ❤

  OdpowiedzUsuń
 81. Ten czas zbliża się wielkimi krokami...

  OdpowiedzUsuń
 82. Po dłuższym namyśle - wezmę udział :D To będzie świetna zabawa! :)

  OdpowiedzUsuń
 83. Here in Brazil we are not used to making this Advent calendar, so whenever I see someone commenting on it I find it very cool and interesting!
  I liked it! ♥

  https://www.heyimwiththeband.com.br/

  OdpowiedzUsuń
 84. Pamiętam ten kalendarz z ubiegłego roku <3 Jest to niesamowite uczucie, gdy jest się wyróżnionym, ale przyznam, że sama dzięki tej formie odkryłam ciekawe blogi! :)

  OdpowiedzUsuń
 85. Ciekawy pomysł, może się skuszę do wzięcia udziału?

  OdpowiedzUsuń
 86. Nice post and wonderful idea.

  Have a great day ♥

  Ann
  https://roomsofinspiration.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 87. Fajna zabawa,może uda mi się dołączyć do niej za rok :)

  OdpowiedzUsuń
 88. Thank you for nice information
  Please visit our website.. . .

  OdpowiedzUsuń
 89. Bardzo Cie cenie za cos takiego Kochana. Zawsze jestes i otwarta pomyslowa. W tym roku jeszcze poobserwuje jak to wyglada :), a za rok juz moze wezme udzial. Te kody troche mnie przerazaja. Akcja cudowna!!! Pozdrawiam Cie serdecznie Ayunko.

  OdpowiedzUsuń
 90. Nie wierzę ,że to już 4 edycja, rany kiedy to zleciało :-) Od poczatku bardzo mi się ta Twoja adwentowo kalendarzowa idea podobała :-) Przy okazji mnóstwo pięknych świątecznych grafik i zdjęć <3

  cieplutko pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 91. Chyba ciężko by mi było uzbierać tyle blogów, choć chętnie zaglądam do innych i komentuję

  OdpowiedzUsuń